Dret Administratiu

Dret Administratiu

 

El Dret Administratiu ha estat definit de forma genèrica com aquell Dret que regula el funcionament de l'Administració Pública. Això inclou tot el conjunt d'administracions que conformen el nostre sistema públic; és a dir, l'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals (Ajuntaments, Diputacions, Consells Comarcals). Però també són Administració altres entitats de l'anomenat sector públic institucional, com les corporacions de Dret Públic, les Universitats o els Col.legis Professionals, per posar només alguns exemples.

El funcionament de tot aquest entramat genera un conjunt de normes de força complexitat. Per un costat, s'hi troba l'Ens Públic i per l'altre, l'administrat o ciutadà (persona física o jurídica) que es veu obligat a interactuar en diferents àmbits de la seva vida jurídica, bé sigui per necessitat de demanar una llicència d'obres, d'activitat o qualsevol tipus d'autorització administrativa, bé per pagar un impost, recòrrer una multa, reclamar una indemnització, demanar una subvenció, presentar-se a una oposició o concurs públic, defensar-se d'una expropiació, o queixar-se pels sorolls, olors o fums d'una activitat molesta, per exemple. Doncs bé, el Dret Administratiu regula tots aquests àmbits i més, tant des de la perspectiva de les Administracions, com des de la dels citutadans, empreses o societats. Per aquest motiu, cal sempre la intervenció de professionals especialitzats en la matèria que podran assessorar la millor actuació a seguir, i també garantir que totes aquestes interaccions respectin la legalitat vigent, i els drets de tots els implicats. És cert que la majoria d'Administracions disposen de funcionaris que ja acompleixen aquesta tasca d'assessorament legal, però moltes vegades cal la intervenció d'advocats col.laboradors o externs que poden complementar la tasca dels funcionaris locals, o intervenir en procediments que per volum de feina, aquells no poden assumir. De igual forma, els ciutadans i les empreses necessiten d'advocats especialistes que defensin bé els seus drets davant l'Administració, doncs sovint no entenen la complexitat i diversitat de Lleis, Decrets o Ordenances que els hi poden ser aplicables, ni l'abast real dels seus efectes. 

Un exemple d'aquesta complexitat la tenim en la recent Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administartiu Comú de les Administracions Públiques, que amb la seva parcial entrada en vigor el passat mes d'octubre de 2016, suposa la derogació de la "coneguda" Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic i del Procediment Administratiu Comú, la qual ha estat una de les normes de capcelera de tots els juristes dedicats al Dret Públic durant els últims vint-i-quatre anys.

Aquest despatx professional, té com una de les seves àrees de referència el Dret Administratiu i el tot que es pot incloure dintre d'aquest, i aquesta especialització s'ha conformat després d'haver assessorat àmpliament tant a diferents Administracions públiques, especialment Ajuntaments, com després d'haver intervingut en defensa i representació de ciutadans i empreses també en nombrosos procediments administratius i contenciosos administartius davant dels Òrgans Jurisdiccionals competents.

Àreas de Treball:

 • Assessoria legal i defensa jurídico - contenciosa d'Ajuntaments i altres Corporacions de Dret local, Associacions Esportives o Col.legis Professionals.

 • Procediments judicials davant la Jurisdicció Contenciós-administrativa.

 • Expedients administratius sancionadors.

 • Responsabilitat patrimonial derivada d'accidents o danys produits a la via pública, o derivada de l'actuació de les Administracions Públiques.

 • Defensa i assessorament de funcionaris i personal estatutari de l'Administració.

 • Expedients d'expropiació forçosa per garantir el cobrament del millor preu just dels bens expropiats, o bé per oposar-se a l'expropiació en legal forma.

 • Tot tipus de procediments i expedients d'Urbanisme (veure apartat específic de Dret Urbanístic).

 • Expedients d'activitats, equipaments comercials i altres relacionats amb el Dret del Medi ambient.

 • Defensa de Consumidors i Usuaris, i defensa en expedients sanciondors incoats per l'Agència Catalana de Consum.

 • Dret adminsitartiu de la circulació (radars, alcholèmies administratives, multes, etc..)

 • Assessorament en matèria de contractes i concursos públics.

 • Defensa de drets fonamentals davant de les Administracions públiques. (perjudicis provocats per vulneració del domicili, contaminació acústica i sorolls, drets d'imatge, etc...)

 • Expedients relacionats amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals. (Veure apartat de Dret digital).

 • Expedients derivats de la Llei de Costes (ZMT, Concessions, servituds...)