Comunitats de Propietaris

Comunitats de Propietaris

 

La vida en comunitat obliga a tenir en compte els interessos de tots els propietaris de l'edifici, i no permet resoldre els eventuals conflictes atenent estrictament els nostres desitjos.  La llei obliga a adaptar la nostra actuació a una estricta normativa reguladora dels quòrums necessaris per a prendre acords, en assemblea convocada seguint uns determinats protocols i respectant un específic procediment. 

Determinats conflictes entre veïns, com a conseqüència d'aquest règim legal obligatori (tothom ha de contribuir en les despeses comunitaries? en quina proporció? hom pot oposar-se als acords presos per la comunitat? i si no ha assistit a la junta de veïns?, etc.) es poden resoldre, sense majors enfrontaments, si es disposa d'un bon assessorament jurídic.

Àrees de treball

  • Redacció d'estatuts comunitaris i de reglaments de règim interior

  • Redacció de convocatòries i de qualsevol comunicació relacionada amb comunitats de propietaris

  • Assistència a assemblees i redacció de les corresponents actes

  • Resposta a consultes i emissió d'informes en relació a temes comunitaris

  • Reclamació extrajudicial i judicial de quotes impagades

  • Impugnació d'acords comunitaris