SALVATELLA ADVOCATS és un despatx que, fundat l’any 1973 per En NARCÍS SALVATELLA I VILA, es dedica a l’assessoria jurídica en les especialitats de dret civil (successions, família, separacions i divorcis, contractes de qualsevol classe i naturalesa, compravendes i arrendaments de béns mobles i immobles, etc.), assessoria d’empreses, dret bancari, dret penal (acusació i defensa en qualsevol mena de delicte, accidents de circulació i responsabilitat civil derivada dels mateixos), dret administratiu (recursos contra tota mena d’actes de les administracions públiques) i dret urbanístic, en ocasió de qualsevol tràmit extrajudicial o de procediments seguits davant de qualsevol Jutjat o Tribunal.

S’hi varen incorporar al despatx, els anys 1998 i 2006, Na MARIONA SALVATELLA I RASET i En JOSEP MARQUÈS I ORORBIA, a partir de quin moment va tenir lloc una millora de l’oferta de serveis i una especialització per matèries, en funció de les preferències, predisposició i formació de cadascun dels advocats.